Iisus , marele iniţiat din Dacia

Articol scris pentru concursul lui VisUrat si Arhi

Numeroase voci, uneori avizate, alteori neavizate, se pronunţă că Iisus Christos nu a existat ca personaj istoric, fiind doar o născocire evreiască. Ateii mai moderaţi şi cu puţină ştiinţă de carte, susţin faptul ca inexistenţa unui Iisus istoric este susţinută de cvasi-totala lipsă a informaţiilor despre persoana sa în documentele istorice ale vremii (în afara Evangheliilor a căror existenţă nu o pot contesta). Noi spunem că nici unii nici ceilalţi nu au dreptate.

Avem anumite rezerve în a crede ca evreii se tem atât de mult de o „născocire” şi mai ales o născocire de-a lor, cu care ar trebui sa fie mândri. Avem rezerve în a crede si faptul că Isus lipseşte cu desăvârşire în literatura vremii, deoarece există o sumedenie de autori care-l menţionează foarte clar ca personaj istoric. Acest lucru îl menţionează până şi evreii, acuzându-l însă de vrăjitorie. O tradiţie din secolul I sau II menţionează pe „Yeshu” care „ practica vrăjitoria şi uimea Israelul” (B Sanhedrin, 43,a; cf Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol II,p.305, ed1992). Apoi, avem mărturia lui Flavius Josephus, istoric roman de naţionalitate evreiască, care afirma că în acea epoca trăia un om pe nume Iisus, care avea o purtare foarte bună şi virtuţi puternice ( cf. J. Duquesne, Iisus, Ed. Humanitas,1995, p245). Mai mult, el este pomenit şi de către cei mai înverşunaţi duşmani ai creştinismului, romanii. Tacitus de exemplu, ne confirmă faptul ca Iisus a fost condamnat la moarte în vremea când guvernator al Palestinei era Pontius Pilat (Anale 15, 44). Alte mărturii în legătură cu Iisus le avem de la Pliniu cel Tânăr, (Scrisori, 10,96) si Suetonius (Viaţa lui Claudius, 25,4). Să nu mai punem la socoteală faptul ca o „născocire evreiască” nu putea beneficia de „acte în regulă” a condamnării sale la moarte. Acest document există, precum şi altele cum sunt Mărturia păgânului Lentullus, proconsul al Tyrului şi Sydonului în vremea împăratului roman Tiberius; Epistola femeii lui Pilat, pe numele său Procula, adresată prietenei sale Pulvia, în care se relatează despre ultimele evenimente din viaţa lui Iisus şi alte patru epistole ale lui Pilat către împăratul Romei. Atâta zarvă pentru o „născocire evreiască” ?… ne îndoim în mod serios.

Urmărind atât relatările istorice despre Isus, cât şi cele evanghelice, avem anumite rezerve în a crede că Iisus ar fi fost evreu aşa cum afirma M. Eliade şi ca divinitatea căreia i se închina el şi o numea Tată, era Yahwe al evreilor.

Sa purcedem şi să vedem dovezile…..!

Caracterele tipologico- raseologice ale lui Iisus

Beneficiem de doua descrieri amănunţite ale lui Iisus: una a lui Lentullus , funcţionar roman în regiunea Tyr si Sydon şi alta a guvernatorului Iudeii, Pontius Pillat, ambele adresate împăratului de la Roma. Să dăm cuvântul lui Lentullus care ne spune: „(Iisus) este de o statură mijlocie şi de o frumuseţe fără seamăn, uimitoare, şi seamănă cu mama lui, care este cea mai frumoasă femeie din lume. Părul lui este ca aluna coaptă şi îi cade până la umeri, se împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul locuitorilor din Nazareth. Fruntea lui este lată, exprimând inocenţă şi linişte. Nici o pată sau zbârcitură nu se vede pe faţa lui rumenă. Nasul drept, buzele subţiri, expresia nobilă, nu arată nici un argument pentru vreo critică logică, iar barba lui bogată si de aceeaşi culoare cu părul său, este lungă şi se desparte în două pe la mijloc. Ochii sunt albaştrii vineţi, blânzi şi senini.” (diacon Gheorghe Băbuţ, Vămile Văzduhului, Istoria despre Christos, Documente istorice, ed. Pelerinul Român, Oradea, 1993, p. 116).

De altfel, în majoritatea icoanelor creştine mai vechi sau mai noi, Fecioara Maria este înfăţişată cu acelaşi păr şaten, ochi albaştri, piele deschisă la culoare… prin urmare, nimic din caracterele tipologico-rasiale ale evreilor. „

Faptul este dovedit şi de afirmaţia lui Pontiu Pilat: „Trecând într-o zi pe lângă lacul ce se cheamă Siloam am văzut acolo mare mulţime de popor, iar în mijlocul ei pe un tânăr…Mi s-a spus că este Iisus. Era tocmai ceea ce puţin mă aşteptam să vad, atât de mare era deosebirea dintre el şi ascultătorii lui… El părea a fi cam de vreo 30 de ani. N-am văzut în viaţa mea o privire atât de senină şi de dulce, un contrast mai izbitor decât între el şi ascultătorii lui, cu bărbile lor negre şi feţele încruntate” (ibidem, p. 121)

Urmărind cele relatate de cele două oficialităţi romane, tragem concluzia că Iisus nu era evreu! Dar cărui neam putea aparţine el?

Ne lămureşte în această privinţă Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu care vorbind despre tărtărienii plecaţi spre Sumer din „Ţara Soarelui Răsare” (Dacia) spun că, sumerienii, „în acord cu prezumţiile sumerologilor”, aveau ochii mari, buzele subţiri, nasul drept sau puţin acvilin şi pielea albă, fiind de tip brahicefal (cu fruntea lată) – descriere ce se potriveşte perfect tipului uman geto dacic. La acesta se adaugă portul bărbii lungi şi a pletelor ( Eugen Delcea/ Paul Lazăr Tonciulescu, Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, ed. Obiectiv, Craiova, vol I, p. 63). Iar I. I. Russu completează: ”…dacii erau aşa cum este aproape în totalitate poporul român, iar brahicefalii europoizi (a se înţelege tărtărienii – n.n) cuceritori ai Sumerului la mijlocul secolului al IV-lea, nu puteau fi decât cu părul castaniu” (ibidem, p. 64)

Prin urmare ca şi caracteristici tipologice, Isus se încadrează tipului uman carpato-dunărean şi nicidecum tipului semitic!

Zamolxe în predicile lui Iisus

Urmărind cu atenţie textele creştine, putem observa ca epitetele pe care le da Iisus lui Dumnezeu nu sunt caracteristice credinţei yahviste. Trei dintre epitetele pe care le atribuie Iisus părintelui său divin, atrag atenţia în mod deosebit: Dumnezeu, Tatăl şi Omul.

Ioan ne spune în Evanghelia sa: „Şi eu am văzut şi am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan,1:33). Cine este această divinitate căreia i se închina Iisus ştiută fiind diferenţa flagrantă dintre Dumnezeul Vechiului Testament şi cel al Noului Testament ? Ne lămureşte arheologia şi scrierea genială a lui N. Densuşianu „Dacia Preistorică”. Iată ce spune Densuşianu:” Cuvântul arhaic de „deu” sau „deul” îl aflăm întrebuinţat, ca un termen naţional, în ţinuturile pelasge ale Traciei şi Mesiei, şi în timpurile Imperiului Roman. …În Munţii Rhodopului un veteran ridică la anul 76 d. Chr., un altar lui DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj., MHDIZEI Ren.), unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o forma alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei, rom. Dumnedeu (Dumnezău – n.n). ( N. Densuşianu, Dacia Preistorică, Ed. Arhetip, 2002, p. 214). Mai mult, acelaşi autor ne atrage atenţia că forma combinată „Deu – Dumnedeu” care ne duce cu gândul la formularea evanghelică Domnul Dumnezeu o aflăm şi azi în tradiţiile populare romaneşti (loc. cit. nota 2)

Observăm că Dumnezeu într-o forma sau alta este o denumire naţională a divinităţii supreme pelasge traco-dace Zamolxe, singurul zeu al Daciei, din cele mai vechi timpuri până azi. Spunem aceasta cu atât mai mult cu cât Isus în Evanghelii apare şi cu denumirea de Mesia, iar zona din sudul Dunării locuită de asemenea de daci se numea Moesia (a se citi Mesia), o dovadă în plus ca Iisus era de origine dacică iar formarea s-a spirituală s-a desavârşit aici. Mai trebuie amintit şi faptul că numele lui Zamolxe ca părinte eponim al moesilor ar putea fi Messios.

Cel mai des întâlnit epitet al lui Dumnezeu în predicile lui Iisus, este Tatăl „ care, aflăm tot de la Densuşianu, era un alt nume al lui Zamolxe. (op.cit, p.208-210). De notat în acest sens este şi faptul că lui Zamolxe îi erau dedicate ca locuri de cult şi închinăciune vârfurile munţilor, pe teritoriul actualei Românii existând numeroase înălţimi ce poarta denumirea de tartar, tatăl sau tătar (op. cit. p. 209-210, nota 6). Atragem din nou atenţia asupra unui fapt şi anume acela că Iisus în toate momentele principale ale vieţii sale pământeşti a fost legat de munte: Schimbarea la faţă se petrece pe munte, moartea sa se petrece pe munte, naşterea lasă de bănuit ca s-ar fi petrecut tot pe munte, într-o peşteră.

Una dintre cele mai fregvente denumiri pe care şi le dădea sieşi Iisus, era ceea de Fiu al Omului. Poate că acestă denumire e cea mai misterioasă din tot cuprinsul Noului testament, cu referire la Iisus. Cine era acest om ? în nici un caz denumirea nu se referă la Iosif – logodnicul Mariei, ci mai degrabă la aceea fiinţă celestă la care face referire Daniel: „M-am uitat în timpul viziunilor nopţii şi iată, cu norii cerului a venit Unul ca un Fiu al Omului” (7:13). Pentru a ne lămuri mai bine, este cazul să amintim încă un nume sub care Isus apare în Evanghelii: ”Fiul lui David” ca şi precizarea lui Marcu referitoare la acesta titulatura: ” Şi învăţând în Templu, Iisus zicea: Cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui David? Căci însuşi David a zis întru Duhul Sfânt: Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor tale”. Deci, însuşi David îl numeşte pe el Domn; de unde dar este Fiul lui” (Marcu 12:35-37). Ciudat nu?

Permiteţi-ne să facem o mică divagaţie pentru a afla cine este acest David despre care vorbeşte Isus. Urmărind puţin mersul istoriei vedem ca aceasta nu a confirmat niciodată existenţa regelui David ! Ba mai mult, cartea Psalmilor atribuită lui David în Vechiul Testament, face notă discordantă cu întreg conţinutul Vechiului Testament având mai degrabă un caracter esenian. Numai ca…. Esenienii erau discipolii dacilor fiind singurii dintre evrei care s-au „încăpăţânat” să rămână la tradiţia primordială din Carpaţi, ai dacilor care în calitate de locuitori ai davelor se numeau “davi”. Şi iată cum o singura literă poate schimba o întreagă istorie!

Acum să revenim şi să vedem de ce însuşi Iisus îşi spunea “Fiul Omului”. Densuşianu vine şi ne lămureşte şi în această privinţă: „cuvântul Om reprezenta în antichitate o înaltă putere divină” (op. cit. p. 255, nota 2). Şi mai departe tot el ne lamureste spunând: „ Vârfurile cele mai înalte ale acestui munte (Bucegi – n.n) poartă azi numele, unul de Caraiman si altul de Omul, şi amândouă au fost odată consacrate divinităţilor supreme ale rasei pelasge, unul lui Cerus Manus si altul lui Saturn numit Omul” (op. Cit. p. 226). Numai că Densuşianu face greşeala de a nu-şi da seama că cele doua zeităţi sunt una si aceeaşi mare divinitate a preistoriei Zamolxe, careia i se închina si Iisus.

Concluzia care se impune alăturând cele două atribute ale lui Iisus, Fiul Omului si Fiul lui David ar fi o dublă legitimare a acestuia: Iisus Fiul Daviei (Daciei) (care) se închină lui Zamolxe, Tatăl, zeul dacilor. Mai mult, această denumire de Fiu al Omului ne-ar putea indica şi ce anume a facut Iisus în perioada aşa numită ”albă” a vieţii sale, perioada dintre 12 si 30 de ani în care nu se ştie nimic despre el. Urmărind cele spuse pană acum precum şi alte informaţii ale istoriei sacre vom vedea că cel mai probabil, în această perioadă, Iisus şi-a desăvârşit formarea spirituală de Fiu a lui Dumnezeu /Zamolxe în Dacia, mai exact pe Vârful Omu şi în peştera Ialomicioara, peştera marelui preot al lui Zamolxe. De ce? Pentru că … geografia sacră a antichităţii se reduce la…Dacia, iar momentele naşterii lui Christos şi a morţii lui Iisus sunt legate de o peşteră… peşteră care peste tot este legată de iniţierile misterice. Mai mult moartea lui se petrece pe cruce şi are o dimensiune mistică pronunţată, cruce care, ne spune Eliade devine Axis Mundi – axa lumii. Numai că pentru antici, Axa Lumii se afla în regiunea polului getic, în Hiperboreea dacică, ţara lui Zamolxe.

Dacii. Poporul model din predicile lui Isus

Iisus Christos, iniţiatul dac desăvarşit se delimita foarte clar de evrei, carora li se adresa numindu-i „Voi evreii” . Să ne oprim acum puţin asupra Predicii de pe Munte şi a Fericirilor pe care Iisus le-a enunţat atunci şi să vedem dacă există vre-un model viu pentru acestea.

Mai întâi sa încercăm să punem unul lângă altul, doua texte sacre: Evanghelia după Matei si Herto Valus a antichitatii pelasge. Iata ce spune Iisus în Predica de pe Munte:

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!

Ferice de cei blanzi, căci ei vor moşteni pământul!

Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate, căci ei vor fi saturaţi!

Ferice de cei milostivi, căci ei vor găsi mila!

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!

(Evanghelia după Matei, 5:3-10)

privim acum comparativ, un text antic numit Herto Valus, care cuprinde învăţăturile preoţilor zamolxieni catre norod. Textul este versificat:

„Fericiţi cei ce-s cutezători

Că a lor este victoria

În plaiurile cele sfinte

Fericiţi cei ce plâng, că aceia

În dalbe ceruri s-or mângâia.

Fericiţi cei blânzi, că aceia

Vor moşteni întreg pământul.

Fericiţi cei care flămâzesc

Şi însetează după ştiinţă,

Că aceia se vor sătura

Şi niciodată n-or mai răbda.

Fericiţi aceia care muncesc,

Pământul făcându-l gradină,

Că ei vor culege roadele

În Grădinile Cerurilor

Fericiţi vor fi şi cei milostivi

Că aceia se vor mântui

Fericiţi cei curaţi în suflet

Că s-or hrăni doar cu lumină

Fericiţi făcătorii de pace,

Că Fii cerului s-or chema

Fericiţi cei prigoniţi pentru

Dreptate, că a lor este Raiul.

(Herto Valus, Cartea Secretă; cf. Adrian Bucurescu, Dacia Magică, Ed. Arhetip, 1999, p. 95 – 96)

…şi textul continuă mai departe în acelaşi ton cu fericirile Noului Testament. Acestea erau Legile Belagine, scrise versificat, aceleaşi pe care Iisus, le-a învăţat pe muntele sacru al geţilor, Omul, în peştera marelui preot Zamolxe şi pe care apoi le-a transmis iudeilor pentru ai readuce la tradiţia primordială, hiperboreană.

Se mai impune o precizare: prima dintre fericirile lui Iisus chiar dacă nu-şi găseşte paralela în textul Belaginelor, are o paralelă în lucrarea lui Herodot, care vorbind despre daci ne lamureşte şi asupra provenienţei acestor legi înălţătoare : Zamolxe (marele preot- n.n)…a cladit o casă pentru adunările bărbaţilor, în care îi primea şi îi punea să benchetuiasca pe fruntaşii ţării, învaţându-i că nici el, nici oaspeţii lui şi nici unul dintre urmaşii acestora nu vor muri, ci vor merge într-un anume loc (Împăratia cerurilor, Preidis, Pleroma -n.n), unde vor trăi pururi şi vor avea parte de toate bogaţiile”…” (Herodot, Istorii, IV, 95; cf. Trad. Cornel Bârsan, Revanşa Daciei, ed. Obiectiv, Craiova, 1997, p. 50)

Am scris acest articol, poate destul de întortocheat şi misterios, în speranţa că măcar unii dintre urmaşii ramanilor( fii lui Ra(m), Rama, si Râm), a tracilor şi dacilor liberi să se trezească, iar ei la randul lor să trezească şi pe alţii facând cunoscută adevărata istorie a acestui neam străvechi şi măreţ, dar oropsit de la începuturile sale şi până în prezent.

Vor veni vremuri şi mai bune, după vechile profeţii! Să fiţi siguri de asta! Doamne ajută!

zamolxe

Bibliografie:

1. Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, vol II, 1992 ;

2. J. Duquesne, Iisus, Ed. Humanitas, 1995;

3. diacon Gheorghe Băbuţ, Vămile Văzduhului, Istoria despre Christos, Documente istorice, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 1993;

4. Eugen Delcea şi Paul Lazăr Tonciulescu, Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpaţi, Ed. Obiectiv, Craiova, vol I;

5. N. Densuşianu, Dacia Preistorică, Ed. Arhetip, 2002;

6. Adrian Bucurescu, Dacia Magica, Ed. Arhetip,1999;

7. Cornel Barsan, Revanşa Daciei, Ed. Obiectiv, Craiova, 1997.

Publicitate

The URI to TrackBack this entry is: https://quadratus.wordpress.com/2008/08/31/iisus-marele-initiat-din-dacia/trackback/

RSS feed for comments on this post.

121 comentariiLasă un comentariu

 1. […] Iată ce spune Densuşianu: ”Cuvântul arhaic de „deu” sau „deul” îl aflăm întrebuinţat, ca un termen naţional, în ţinuturile pelasge ale Traciei şi Mesiei, şi în timpurile Imperiului Roman. …În Munţii Rhodopului un veteran ridică la anul 76 d. Chr., un altar lui DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj., MHDIZEI Ren.), unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o forma alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei, rom. Dumnedeu (Dumnezău – n.n). (N. Densuşianu, Dacia Preistorică, Ed. Arhetip, 2002, p. 214). Mai mult, acelaşi autor ne atrage atenţia că forma combinată „Deu – Dumnedeu” care ne duce cu gândul la formularea evanghelică Domnul Dumnezeu o aflăm şi azi în tradiţiile populare romaneşti (loc. cit. nota 2) […]

 2. Baliverne. Si nu sant prea putini cei care spun lucrul asta. Eugen Delcea, Paul Lazar Tonciulescu, Alexandru Dobos, si altii. Daca Dumnezeu cumva se dezvaluia poporului dac , sau la cei din Tahiti , atunci se trezeau astazi ori canadienii ori cei din Venezuela sa zica,,,nu noi santem de fapt adevaratii, cei mai tari dintre cei tari, crestini inaintea crestinismului,,. Adica sa spui ca Iisus Hristos este Crisna de pe Cris , sau Zamolxes, mi se pare o prostie. Pai daca Dumnezeu a ales atunci poporul evreu, ce avem noi impotriva. Nu avea cum sa aleaga mai multe popoare ODATA. Si prin poporul evreu evident odata cu aparitia crestinismului, urma sa-l cunoasca toate popoarele. Chiar se spune intr-un loc ,,Oare Dumnezeu este doar al EVREILOR,,?.Asta nu inseamna ca nu trebuie sa ne cercetam trecutul , simbolurile vechi , povestile , traditia stramoseasca etc. Dar sa spui ca Iisus=Zamolxis=Baal=Buda=Mithra=Moloh etc,,, trebuie sa fii dus cu capul sau cu barca rau de tot.

 3. Aberatii peste aberatii, care mai de care de linistit constiinta sau imitatia de constiinta. Cititi-l pe Toni Victor Moldovan ca sa va faceti la idee care e treaba cu Iisus si alti zei. Se invirt dacii in mormint, ei nu au avut nici o legatura cu un zeu al evreilor, vai de capul vostru!

 4. […] Iată ce spune Densuşianu:”Cuvântul arhaic de „deu” sau „deul” îl aflăm întrebuinţat, ca un termen naţional, în ţinuturile pelasge ale Traciei şi Mesiei, şi în timpurile Imperiului Roman. …În Munţii Rhodopului un veteran ridică la anul 76 d. Chr., un altar lui DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj., MHDIZEI Ren.), unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o forma alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei, rom. Dumnedeu (Dumnezău – n.n). (N. Densuşianu, Dacia Preistorică, Ed. Arhetip, 2002, p. 214). Mai mult, acelaşi autor ne atrage atenţia că forma combinată „Deu – Dumnedeu” care ne duce cu gândul la formularea evanghelică Domnul Dumnezeu o aflăm şi azi în tradiţiile populare romaneşti (loc. cit. nota 2) […]

 5. […] Noroc că există tot felul de… “teoreticeni”, le voi spune pentru a nu jigni pe nimeni, care se gândesc la astfel de lucruri pentru voi, ba chiar vă arată asta în aproximativ 1000 de cuvinte. […]

 6. Buna ziua,

  articolele de acest gen contin deopotriva lucruri adevarate dar si speculatii sau minciuni.

  Sa incepem prin a lamuri o serie de lucruri care pot fi cert dovedite stiintific la ora actuala:
  -termenul „evreu” a aparut abia la finele sec. XVIII, asadar nu-l putem utiliza pentru a discuta despre neamul semit al ciobanilor (ad-literam, „cioban” este „iudeu” in egipteana) de acum 2000 de ani; aceia erau IUDEI (ciobani, pastori etc) nu „evrei”;
  -termenul „aramaica” nu se refera exclusiv la limba utilizata de iudei, aramaica fiind in general o limbă semitică, răspândită în Siria, Palestina și Mesopotamia; toate neamurile semite o vorbeau, nu doar iudeii; acum 2000 de ani nu se putea vorbi „ebraica”, pentru ca nu existau inca evrei, ci iudeiii care vorbeau aramaica;
  -inca din sec.III inainte de Christos, zona nordului Africii si Asiei Mici a fost cucerita de Alexandru Macedon; in urma acestor cuceriri, au fost create in regiune o serie de regate grecesti (Ptolemeu, Seleucus si Antigonus) dintre care regatul Ptolemeilor ocupa Egiptul de astazi, regatul lui Antigonus ocupa Palestina (acum Israel, Iordania), Galileea (Liban acum) si Turcia (de astazi, unde era si regatul armenilor) iar regatul lui Seleucus ocupa mare parte din Asia Mica;
  -in toate aceste regate, grecii au COLONIZAT, aducand propria lor populatie si infiintand asezari importante (orase) lucru care de asemenea sta sub semnul CERTITUDINII STIINTIFICE nu al teoriilor speculative;
  -este de asemenea O CERTITUDINE ISTORICA faptul ca grecii aveau colonii intinse pana in nordul bazinului medieraneean, in Tracia Inferioara, unde aveau tangenta directa cu populatia de la nord de Dunare si de pe litoralul Marii Negre de astazi;
  -constituie de asemenea O CERTITUDINE faptul ca in preajma perioadei contemporane lui Christos, fostele regate ale Greciei fusesera cucerite si inglobate in Imperiul Roman, iar zonele in care se aflau neamurile semite fusesera transformate in PROVINCII ale Imperiului Roman;
  -se cunoaste la ora actuala CU CERTITUDINE faptul ca in aceste provincii ale Imperiului Roman (Iudeea, Galileea, Samaria etc) erau vorbite mai multe limbi: latina (de catre functionarii romani), greaca (de catre intelectualii vremii, functionarii romani si ne-romani, cea mai mare parte a comerciantilor, o buna parte din populatie, incluzand fireste, urmasii fostilot colonisti greci) si aramaica (populatia semita de rang inferior, adica oamenii de rand, ne-educati);
  -iudeii erau dusmaniti de celelalte neamuri semite si din aceasta cauza administratia romana i-a concentrat in cadrul provinciei botezate Iudeea, unde erau relativ protejati de contactul cu semintiile dusmane, in acest fel romanii mentinand ordinea si pacea in Imperiu;
  -samaritenii erau dusmani ai iudeilor; intre Iudeea si Galileea se afla la acea data Samaria, asadar Galileea era un teritoriu IZOLAT, despartit de Iudeea prin intermediul unui teritoriu OSTIL, ocupat de samariteni;
  -denumirea Galileea (Ha-Gaalil-Ha-Goyim) vine de la expresia „Tara necredinciosilor”, denumire data de iudei fiindca era ocupata de un amestec de neamuri semite si ne-semite (greci, arabi, armeni etc) dar NU SI DE IUDEI. Iudeii nu aveau acces in Galileea, deoarece aceasta era MAJORITAR populata de neamurile ostile iudeilor si in plus nici nu avea direct granita cu Iudeea, din cauza Samariei care despartea teritorial Iudeea de Galileea;
  -Iisus Christos NU ESTE UN NUME PROPRIU ci UN SUPRANUME care inseamna ” FIUL LUI DUMNEZEU, CEL ALES”; nici „Maria” nu este un nume, ci un supranume, provenind nu de la semiticul „Miriam” ci de la expresia „Mri-ad-Mon” adica „Mireasa Lui DUmnezeu”; interesant este faptul ca in limba romana CONTEMPORANA exista termenii „mire”, „mireasa” „miri” care vine de la anticul „Mri” (mireasa); pe scurt: NU SITM INCA ce nume au purtat Iisus si mama sa, la ora actuala fiind utilizate doar NISTE SUPRANUME inventate mai tarziu si a caror prima forma a aparut in limba greaca:
  -Iisus nu era iudeu ci GALILEEAN; el a predicat in special IN GALILEEA nu in Iudeea (unde a fost capturat si omorat in cele din urma); din teritoriul Galileei si-a recrutat cea mai mare parte a discipolilor sai, cu cateva exceptii (printre care si Iuda Iscarioteanul) care (se stie) proveneau din satele de PESCARI si NAVIGATORI din Galileea;
  -iudeii nu doar ca nu aveau comunitati in Galileea, dar niciodata nu au fost in antichitate pescari sau navigatori, ei fiind PASTORI (ciobani) si atat; pescarii/navigatorii din Galileea erau in special GRECI la origine, dar si egipteni si fenicieni;
  -este falsa afirmatia potrivit careia iudeii ar avea prima religie monoteista a lumii; complet fals- religiile zoroastriana, traca (geto-daca) si altele care au devansat cronologic religia mozaica, au fost monoteiste in vreme ce pana aproape de sec.II – III inainte de Christos iudeii INCA ERAU POLITEISTI, inchinandu-se la idoli, la vitelul de aur etc;
  -predicile AUTENTICE ale lui Christos au avut caracter virulent anti-semit, infierandu-i in fel si chip pe iudei in special, la adresa carora Iisus a avut cuvinte grele, critici severe; dupa al doilea razboi mondial, invataturile crestine au fost CENZURATE si FALSIFICATE la cererea expresa a evreilor (marii castigatori ai razboiului) astfel incat la ora actuala se da falsa impresie a asa-zisei religii iudeo-crestine, adica o religie in care se combina Satan cu Dumnezeu; daca cititi lucrari bisericesti de la inceputul sec.XX sau din perioada interbelica, veti vedea ca au un continut complet diferit fata de ceea ce se publica acum;
  -invataturile crestine (evangheliile) nu s-au raspandit in cadrul teritoriilor controlate de neamuri semite ci in zonele controlate de colonistii greci si de armeni, adica in teritoriul Turciei de azi si in Tracia Inferior, si anume- Corint, Ephes, Capadoccia, Eritreea, Thesalonyc, Galitia etc. Inclusiv in Dobrogea geto-daca crestinismul a intrat pe filiera greceasca venind din Tracia Inferioara; colonii grecesti stravechi existau si in sudul Italiei (inca dinainte de formarea „gintei latine”) iar pe aceasta filiera, crestinismul a patruns in regiunea centrala a Imperiului Roman, in peninsula italica. Asadar crestinismul NU s-a dezvoltat in regiunile controlate de semiti (fie acestia iudei sau nu) ci in regiunile controlate de greci, traci si armeni, de altfel primele evanghelii fiind in limba greaca.
  Tinand cont de aspectele CERTE indicate mai sus, este clar ca Iisus NU AVEA CUM SA FIE IUDEU. El putea apartine fie altor neamuri semite, fie unor neamuri non-semite care existau in Galileea de atunci.
  Cel mai important neam non-semit din nordul Africii in acea epoca, era neamul grec si prin acesta, neamurile aflate in legatura directa cu grecii: tracii, armenii.
  Sa faci speculatii este una, sa vii cu aspecte istorice DOVEDITE si DOVEDIBILE, este cu totul altceva !!!
  Tot ceea ce am insirat mai sus, poate fi DOVEDIT STIINTIFIC, stand sub semnul certitudinii.
  „Scrisorile” provenite de la asa-numitul „Lentullus” sau de la Pontius Pilat, sunt in mod cert apocrife. Din cercetarea lor poate rezulta destul de usor faptul ca acestea contin aspecte false, unele din ele anacronice, venind in conflict cu documente romane certe din acea perioada. Asadar, asa-zisele „documente” invocate drept „dovezi” in articolul Dvs., in realitate nu pot fi stiintific acceptate ca dovezi…
  In mod involutar, faceti jocurile evreilor, care isi freaca astazi multumiti manutele atunci cand constata ca „dovezile” aduse impotriva lor sunt atat de subrede…
  Da, Iisus nu a fost iudeu !
  Da, invataturile lui nu-si aveau izvorul in religia mono- sau politeista, xenofoba si rasista, de tip iudaic (politeista) sau mozaic (monoteista) !
  Da, se poate dovedi ca Iisus nu era iudeu !
  Dar ca sa dovediti asta, trebuie sa va dezbarati de „dovezile” ridicole si usor de combatut, cum ar fi asa-zisele „scrisori” apartinand lui Pilat sau Lentullus.
  In plus, nu este chiar atat de clar ca Iisus ar fi fost… geto-dac !
  Este insa mult mai cert faptul ca in Galileea nu existau comunitati iudaice in schimb existau comunitati grecesti inca din vremea trecerii lui Alexandru Macedon !!!
  Este de asemenea cert faptul ca grecii aveau stranse legaturi de prietenie si comert cu neamurile din Tracia Inferioara dar si la nord de Dunare, inca din vremea lui Burebista !
  Cert este totodata si faptul ca religia CRESTINA s-a raspandit primordial pe o linie geografica asproape dreapta ce in ziua de astazi ar uni Turcia, Grecia, Bulgaria si Romania. S-a propagat asadar in fostul regat grecesc al lui Antigonus (Turcia de azi) intrand in Moesia si Dacia cu mult inainte de a ajunge in peninsula italica.
  Daca vreti sa-i puneti la punct pe evrei si sa le demontati sistemul mincinos pe care l-au contruit de-a lungul timpului, FOLOSITI informatii stiintifice VERIFICATE, CERTE, iar nu speculatii de doi lei sau „dovezi” pe care evreii le-ar putea demonta in doi timpi si trei miscari…

  Sa auzim de bine !

  • Doar putine aspecte la care ma refer…
   1. Iisus este Dumnezeu in-omenit, adica nascut din om si de la Sfantul Duh. Este Dumnezeu si om. nu este zeu, mare profet, „initiat” etc.
   Cine il considera „mare initiat” este in erezie si afirmatia este blasfemie, hula impotriva Sfantului Duh, este degradarea Divinului in profanitatea Creatiei.
   2. Galilea este din Iudeea , nimic de demonstrat.
   3. Numele de IISUS (si nu Isus) a fost preluat prin transliterarea in greaca din pronuntia tetragramei YWHW in aramaica.
   4. Evreu inseamna „din semintia lui Avraam”. Nu a aparut in secolul XVII… la englezi doar s-a „creat” intelesul pentru „HEbrew”, asa cum tot britanicii au inventat ROMANI pentru tigani de a akjuns SLovenia sa aiba site cu limbi vorbite acolo intre care si romani care are originea in… Romania!?!
   –––––-
   Ma opresc aici, sint prea multe „asezate” fantezist.

   • Etimologia cuvântului „evreu” așa cum o descrie gheorghi reprezintă o simplă ipoteză. CERTITUDINEA științifică este că abia la finele sec. XVIII în Imperiul Britanic a apărut această denumire. Există de altfel mai multe ipoteze privind etimologia, dar ce mai contează atâta vreme cât până la finele sec. XVIII acest cuvânt nu a existat în nicio limbă a Pământului. Galileea nu este din Iudeea, este de ajuns să iei o hartă (a acelei epoci) să te uiți pe ea. Între Galileea și Iudeea se afla Samaria, deci nu aveau „graniță” cele două provincii. STUDIUL PUR ȘTIINȚIFIC ne demonstrează fără tăgadă că Galileea era încă de prin anul 300 î. Chr. masiv colonizată de greci, făcând parte din Regatul lui Antigonus. N-am spus de unde au preluat grecii denumirea de Iisus, ci doar că nu era un nume propriu ci UN SUPRANUME. În orașul străvechi HEBRON se consideră că a fost înmormântat Avraam. Englezii (populația jidănească din Imperiul Britanic) a dat vechilor iudei denumirea de hebronezi, adică „hebbrew”. De aici s-a ajuns la finele sec. XVIII la denumirea de EVREI.
    STIINȚA e ȘTIINȚĂ și se bazează pe DOVEZI ISTORICE, aspecte certe, verificate sub rigoarea cercetării științifice.
    Ești foarte prost documentat sau deloc documentat d-nule Gheorghi…
    Rigoarea științifică presupune (printre altele) o bună documentare și respectarea anumitor reguli în ceea ce privește logica argumentației. Textele dumitale cu „blasfemia”, „hula” și alte chestii de genul acesta sunt de natură mistico-religioasă și dogmatică, neavând nicio legătură cu maniera științifică de abordare a unei probleme. De altfel, eu nu l-am numit nicăeri pe Iisus nici „inițiat”, nici „mare profet” etc.În comentariul meu am criticat maniera complet neștiințifică și fantezistă în care autorul articolului prezintă toată poveste lui Christos. De altfel, materialul criticat poartă (la origine) semnătura lui E. Delcea, ziarist specializat în articole de senzațional și fanteziste.

   • Asa se cunoaste ca vorbeste un ierarh din interiorul bisericii Chrestine din Romînia.

  • iudeii erau politeisti auzi,, alte prostii in mintei unor oameni tantalai de-a binelea,,, de fapr orbirea e tot orbire,,,

 7. Buna ziua, articolul este scris cu foarte mult entuziasm, felicitari. Dacii insa, la fel ca restul popoarelor europeene inainte de a fi crestinate nu promovau umilinta si slabiciunea drept calitati demne de cultivat in om(precum face crestinismul), prin urmare este imposibil ca Iisus sa fi fost dac :).
  Ca o paranteza, strict obiectiv, toate aspectele morale si pozitive ale crestinismului adoptat de europeeni(cinstea, bunatatea, ajutarea semenului, valorile familiale, abstinenta pana la casatorie, etc) sunt mostenite din traditiile si modul de viata ale „barbarilor” ante-crestini.

  • De unde stii ca dacii nu promovau cumpatarea? Iar de „slabiciune” nici macar nu se pomeneste in legile belagine.

  • Da exact Iisus a fost dac si Maria a fost ardeleanca din zona Sibiului si mai purta si ie romaneasca cu zvastici pe ea,, sa fim seriosi , chiar asa prosti ati ajuns sa va luati dupa dacopati gen Eugen Delcea , Paul Lazar Tonciulescu si altii,,,

   • In primul rand, uita-te la datele de publicare, cei pe care-i enumeri s-ar putea sa se fi luat dupa mine, nu eu dupa ei… Apoi nu am inteles, ce anume sustii si cu ce argumente, este vreunul?

 8. esti frumos ca totdeauna

 9. Doamne iarta! Asa o mare prostie nu am auzit in viata mea. Acum il faceti si pe Isus dac? Ceausescu v-a otravit la creier cu teoria lui daco-romana, daca ce o fii, si voi credeti ca aveti ceva cu dacii?!
  Nada, nix.
  Vlachii vin de pe Balcani din zona Albania/Macedonia slavona si nu au nimic de a face cu dacii!
  Si nu inteleg ce castigi tu din treaba asta daca-l faci pe Isus dac?

  • Noah sezi bland. Mai cerceteaza.
   Solomonar

   • Saracu ikkeikke, mai nimic nu stie… 🙂

  • Zise hunul! :)))))

  • Insfirsit unul care spune adevárul! Eu má mir cá vouá vá convin toate minciunile astea in viata voastrá

 10. […] Iată ce spune Densuşianu:”Cuvântul arhaic de „deu” sau „deul” îl aflăm întrebuinţat, ca un termen naţional, în ţinuturile pelasge ale Traciei şi Mesiei, şi în timpurile Imperiului Roman. …În Munţii Rhodopului un veteran ridică la anul 76 d. Chr., un altar lui DEO MHDYZEI (MHDVZEI Desj., MHDIZEI Ren.), unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o forma alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei, rom. Dumnedeu (Dumnezău – n.n). ( N. Densuşianu, Dacia Preistorică, Ed. Arhetip, 2002, p. 214). Mai mult, acelaşi autor ne atrage atenţia că forma combinată „Deu – Dumnedeu” care ne duce cu gândul la formularea evanghelică Domnul Dumnezeu o aflăm şi azi în tradiţiile populare romaneşti (loc. cit. nota 2) […]

 11. Reblogged this on sssefora.

 12. […] Chiar m-ar amuza sa vad un debate D.Roxin & N.Savescu versus Oana & Schoch, sa vedem care pseudoscientist castiga. Ori tracii ori neanderthalii aveau pamantul asta? Eventual, cine a construit piramidele? (clar ca egiptenii nu, ori is dacii, ori neanderthalii, ori extraterestrii sclavi ai dacilor ) Am cautat rapid, si am dat de site-uri dacologice, unde chiar apar aberatii de astea. Well, next year on TED. prostii1 , prostii2, (prostie bonus, isus dac) […]

 13. Ma bucur ca sint ,asa multi interesati de aflarea adevarului.
  Dar asa cum e pusa problema adevarul se afla departe .
  Desi si mie imi place sa cred, ceea ce sustine-ti aici , mai ales ca citesc acest articol azi 1.12.2012 si mi-a incalzit sufletul .
  Multumesc !

  Parerea mea este ca nu trebuie sa conteze asa mult amanuntele legate de unde…?? , ce..?? si cum..?? ,
  Important pentru mine este vibratia legata de Isus , legata de Zamolxe, legat de acest pamant stramosesc.

  De aceea apreciez ceea ce e scris aici , imi da energie , ma face sa ma simt ……..bine .
  Inca o data va multumesc ca existati.

  PS
  pentru cei care nu au lasat portita, un spatiu liber in gindire si pentru altceva decit „sabloane” ; va rog sa-i intelegeti , nu simt nimic , nu pot savura vibratia discutie , nu pot multe ….

  Semnez: Dac liber …

  • Pare ca ai avea intentii bune dar nu sint bune entru suflet…
   „vibratia legata de Isus” este inselare…
   Nu e legata de nici un Zamolxe.
   Crestinii spun IISUS fiindca se aud doua vocale.
   Paganii si ant-crestinii spun isus.
   Sectantii nu sint eretici fiindca nuau fost crestini si sa fi cazut in erezie dupa aceasta, … la fel si papistasii.

  • Corect asa este. Nu toti romînii din Dacia, care intra intr-un templu…pestera Ialomicioara, Sarmisegetusa, sau un schit sau biserica simt vibratia Zamolxiana in primul rind. Multi privesc si nu vad, altii asculta si nu aud, altii vorbesc si nu inteleg…turisti prin viata supunindu-se Banului…o moneda prin care vinzi si cumperi insasi propriul tau suflet.

 14. Expresia „Fiul Omului” mai poate sa insemne „Fiul Patriei”.

 15. […] idei fanteziste care să le prezinte drept “probe”. Este cazul autorului acestui blog Quadratus care susţine nici mai mult nici mai puţin că Iisus ar fi fost un mare iniţiat din Dacia. Zău? […]

 16. A aparut Evanghelia Dacilor

  http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/evanghelia-dacilor

  • Poate culegere de texte descriptive de la altii si deductii ale unora… un fel de ghiveci cu pretentie scripturistica.
   Si eu sint admirator al calitatilor si realizarilor/faptelor deosebite ale stramosilor dar de aici si pana la a-i scoate descoperitorii adevarului – adevarat,… mai e drum lung. A trimis Dumnezeu pe Fiul Sau ca sa ne invete ce, de ce, cum, cand… tot ce poate afla omul in viata.

 17. Este si normal ca cele patru Evanghelii (ale lui Matei, Marcu, Luca si a lui Ioan)nu au putut cuprinde intreaga activitate pamanteasca a lui Iisus Hristos. Acest lucru il spune cat se poate de limpede Sf. evanghelist Ioan la sfârsitul Evangheliei care-i poarta numele: „… sunt si alte multe lucruri pe care le-a facut Iisus si care, daca s-ar fi scris cu de-amanuntul, cred ca lumea aceasta n-ar cuprinde cartile ce s-ar fi scris” (Ioan 21.25).

 18. EU nu sunt deloc un om citit. doar imi place sa cred ca sunt bun analist…observator…etc
  sunt 2 chestii care cred ca nu se leaga:
  1. folositi termenul de sodoma. asta nu e un oras de care sa scris in biblie. care a fost scrisa cu mult in urma a ce spuneti dvs.? nu am inteles ce vroiati sa spuneti despre „sodomie” ca a fost acolo in tara raiului si ca nu era bine.ok! dar termenul e total nepotrivit deci ce vroiati sa spuneti concret/ care a fost greseala de la care sa plecat. ce a vrut satan si LER nu avrut ?
  2 ati spus ca satan a aruncat o bucata din marte catre pamant si LER a deviato si a cazut in atlantida si ascufundato. pai atlantida unde era…???? pe luna? nu era tot pe pamant? deci nu a deviat nimic. a cazut unde era locul cel mai de pret.
  scuze daca nu am inteles bine. sper sa ma ia cineva in seama.
  oricine.
  multumesc.
  sa nu ma criticati prea rau. nu sunt rauvoitor, dar chiar nimeni nu gandeste si din punctul de vedere al lui satan. de mici invatam sa il condamnam si sa il uram. dar am fost invatati sa fim dreptio si sa nu judecam pe nimeni . DECI UNDE E AEVARUL…DOMNILOR INVATATI SI CITITI. VA ROG DACA DORITI SA IMI RASPUNDETI FOLOSITI MAIL
  saptede7@yahoo.com

  • Stimate Domn, eroarea ingerilor lui Satan a fost imperecherea barbat cu barbat si femeie cu femeie. Noi o numim sodomie. Aceasta a fost „caderea ingerilor” si motivil razboiului cu Dumnezeu.
   Atlantida, asa cum reiese si din articolul de mai sus a fost in Marea Neagra. Corpul strain, dupa parerea cartii, o mare stanca de pe Marte, aruncat asupra Atlantidei, a fost opera lui Satan. Craterul format ii da Marii Negre cea mai mare adancime dintre toate marile interioare ale pamantului.
   Alte idei ale cartii:
   – omul a fost „nascut” pe Pămant si nu „facut” din lut
   – Numele lui Dumnezeu Cel Adevarat este LER
   – Iisus S-A NASCUT DAC!
   – Zilele din „Urma” au inceput
   – Pamantul este in pericol de autodistrugere
   Deasemenea, in carte este dezvelita si taina Sfantului Graal. Atat, deocamdata.
   Cu salutari, Ioan

 19. Dragii mei,
  Exista MULT ADEVAR cand cineva iL prezinta pe Iisus ca fiind dac. Exista multe cuvinte frumoase aici, pe aceste pagini. Nu va speriati de noutatea si indrazneala unor afirmatii. Timpul de proba se apropie.
  Daca imi dati voie si mie sa spun cateva cuvinte, le-as spune tot asa cum au aparut intr-o carte. Prea multe exemplare nu exista dar, cred sa fie suficiente pentru a intari ideea ca nu numai ca Iisus a fost DAC, dar si ca Dumnezeu a avut Numele de… LER si ca limba romana este limba vorbita de insusi Dumnezeu, pe Pamant si in ceruri. Cam indraznet nu-i asa?
  Ce-ati zice daca ati putea vorbi cu Dumnezeu si I-ati auzi raspunsul???
  Cu permisiunea Dv., cartea se numeste „EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu, aparuta recent in Editura Dacia XXI:
  Aici o puteti gasi:
  http://evanghelia.forumieren.com/t2-evanghelia-tainica-a-imparatiei-cerurilor-si-pamanturilor#2
  http://www.piata-cartii.ro/index.php?page=detalii&id=27702
  Si, pt ca va intereseaza toate celea din tainele Dumnezeirii, imi permit si sa inserez in continuare cateva fragmente:

  ATLANTIDA
  TAINA MĂRII NEGRE

  Sfârşitul Împărăţiei Raiului este în legătură cu trădarea lui Satan, cu căderea acestuia din sfinţenie, cu distrugerea Ţării Raiului în timpul războiului dintre Satan şi Dumnezeu şi cu înşelăciunea împrăştierii limbilor, a omenirii şi popoarelor Ţării Raiului. A vorbi despre această istorie, înseamnă să spunem câteva cuvinte şi despre continentul cel tainic al amintirii omeneşti, Atlantida.
  Atlantida, lume şi pământ de legendă, a existat într-adevăr. Pe locul unde se întinde astăzi Marea Neagră, Mar Nero sau Mare Nigra, încă înainte de Naşterea Omului se găsea o lume minunată, o ţară a zeilor, locuită nu de oameni, ci de îngeri ai lui Dumnezeu, numită Atlantida. Această ţară, fiind o ţară a îngerilor, era o super- civilizaţie de esenţă divină, în care, locuitorii ei cunoşteau şi se bucurau de toată ştiinţa şi ajutorul lui Dumnezeu. Atlantida era o civilizaţie de un nivel neatins până astăzi de către omenirea Pământului.
  Aici, era ţara dăruită îngerilor de către Ler Dumnezeu, spre a trăi şi a se bucura cu toţii împreună, după Legea Sfântă a Dumnezeirii cereşti.
  În Atlantida, îngerii puteau să-şi întemeieze şi familii adevărate, legându-se prin căsătorie cu femei din Ţara Raiului.
  Şi, aceasta s-a întâmplat chiar şi conducătorului lor, Satan, comandantul suprem al oştilor cereşti, care şi-a întemeiat o familie omenească în Munţii Carpaţi.

  Iată că, la un moment dat, în sfinţenia Atlantidei se întâmplă o mutaţie: îngerii atlanţi părăsesc sfinţenia vieţii şi cad în păcatul sodomiei. Din împerecherea lor au început să se nască monştri, demoni şi duhuri ale răului.
  Această stare a fost cunoscută de Domnul, care refuză să binecuvânteze această viaţă şi cere atlanţilor să părăsească păcatul şi fărădelegea.
  Atlanţii nu au urmat porunca Domnului, căci, fiind îngeri şi nemuritori, credeau că pot trăi aşa şi mai departe, fără de Dumnezeu şi în fărădelegea păcatului.
  Aşa că, cu toată porunca lui Dumnezeu, atlanţii persistă mai departe în păcat şi fac presiuni asupra Domnului să le accepte acest mod de viaţă denaturat şi născător de monstruozitate.
  Acesta a fost începutul conflictului şi al războiului dintre oştile cereşti şi cele ale atlanţilor. Atlanţii, devenind putere demonică, nu numai că îL ameninţă pe Ler Împărat cu războiul, ci îL şi atacă.
  Acesta este timpul în care, din rău se face mai rău: războiul devine şi mai ucigător, după trădarea lui Satan şi trecerea lui alături de îngerii păcatului, în calitate de comandant suprem.
  În acest mod, atlanţii duc un război nemaipomenit contra poporului Raiului şi împotriva Puterilor cereşti. Satan atacă Ţara Raiului cu toată puterea armată a Atlatidei, putere creată de către însuşi Io Ler Dumnezeu, pentru apărarea Raiului pământesc.
  La această forţă uriaşă s-a adăugat pentru prima oară şi intervenţia monştrilor, a demonilor, a duhurilor rele şi a armelor lor dătătoare de moarte. Căci, în acest timp Satan a inventat ceea ce astăzi oamenii numesc « raza morţii », lumina neagră invizibilă, cu efect distrugător de putere infernală. Căci, demonii răului au descoperit ceea ce încă nu exista până atunci, arma dătătoare nu numai de moarte, ci şi de pieire totală şi veşnică.
  Dacă moartea dată de Dumnezeu omului, înseamnă trecerea într-o altă formă de existenţă a vieţii nemuritoare, moartea satanică înseamnă nu numai moartea trupului, ci şi pieirea sufletului dumnezeiesc, până atunci niciodată muritor.
  Este ceea ce astăzi înseamnă bomba atomică, numai că, bomba atomică, cât ar fi ea de distrugătoare, nu poate distruge şi sufletul omului. Sufletul, parte divină a existenţei omeneşti, putea fi distrus doar de raza infernală, laserul puterii satanice.
  În lupta cu Dumnezeu, planul lui Satan era să distrugă mai întâi Ţara Raiului, iar mai apoi, întreaga Dumnezeire. Şi, pentru că Domnul se găsea în Ţara Raiului, aici s-au dat şi luptele cele mai mari.
  Acest război a fost atât de groaznic încât s-a cutremurat Cerul şi Pământul, împreună cu întregul Univers al celor văzute şi nevăzute.

  Războiul dintre Satan şi Dumnezeu a durat zece ani şi s-a sfârşit prin înfrângerea forţelor satanice şi îngroparea acestora sub Marea Neagră de astăzi.

  Dragii Mei, vă scriu această istorie să puteţi înţelege ceea ce, mii de ani, omul nu a putut pricepe, adevărul apariţiei stăpânirii puterilor satanice, ale morţii veşnice, adevărul Atlantidei şi al formării Mării Negre.
  Odată posesor al Cuvântului satanic şi al puterii dătătoare de moarte şi pieire, a apărut o nouă lume şi o nouă stăpânire, Lumea Infernului Satanic şi Stăpânirea Morţii Veşnice.
  Prin Satan a apărut moartea, stricăciunea, molimele, bolile, viruşii şi microbii tuturor bolilor, au apărut demonii şi duhurile răului, ale înşelăciunii, ispitei şi păcatului de tot felul, a apărut suferinţa şi moartea veşnică. Peste această lume s-a aşezat Stăpânitorul ei, devenit el însuşi Răul Cel Mare, pricină, rădăcină, mamă şi tată al Răului cel Mare.
  Stăpânirea lui Satan, a demonilor, a monştrilor şi a duhurilor pustiilor a fost forţa care a zdruncinat Puterile cereşti şi Dumnezeirea Cea Sfântă a lui Ler Dumnezeu.

  Ca să înţelegeţi cât de violent a fost acest război, vă pot scrie cum a venit sfârşitul lui. Pe când grozăvia luptelor era tot mai mare, Satan a rupt o piatră uriaşă din planeta Marte şi a aruncat-o asupra Pământului.
  Ca să apere Ţara Raiului de distrugere şi să pună capăt monstruozităţii războiului, Ler Dumnezeu a deviat traiectoria acestui imens bolid şi l-a aruncat peste Atlantida, cutremurând întreg Pământul.
  Astfel, Atlantida s-a scufundat, acoperind sub ea întreaga lume a îngerilor şi demonilor Răului. Iar pe deasupra, în anul 4366 î.H., s-au prăbuşit în abisuri de necrezut apele tăcute ale Mării Mediterane, acoperind Atlantida, una dintre minunăţiile Creaţiei divine.
  S-a creat astfel o nouă mare, Marea Neagră, cea mai adâncă şi mai tainică dintre toate mările interioare ale Pământului, după cum şi cercetările ştiinţifice o confirmă. Prăbuşirea Atlantidei, spune Cuvântul lui Dumnezeu, a zguduit temeliile Pământului, acoperind şi ducând în abisuri toată oastea şi civilizaţia demonică a lui Satan. Acolo, în abisul întunecat, zac îngerii, demonii şi monştrii păcatului, cei care s-au ridicat împotriva ordinii Stăpânirii lui Dumnezeu.
  Aşa s-a sfârşit istoria Atlantidei, super-civilizaţie şi monstruozitate infernală care a adus sfârşitul Împărăţiei Raiului pământesc.
  Iar numele Mării „Negre” a rămas până astăzi mărturie despre cataclismul cel mare, care a ascuns în taina apelor albastre povestea atât de întunecată a Atlantidei.

  Despre scufundarea Atlantidei şi apariţia Mării Negre mai vorbesc încă amintirile popoarelor, legendele şi credinţele pământului.
  Şi vorbesc, astăzi, mai ales oamenii de ştiinţă.

  Acesta este Adevărul, spune Cuvântul lui Dumnezeu.

 20. Subscriu in cea mai mare parte la opinia lui Corrado. Insa as indrazni sa cred ca povestea lui Isus ar tebui integrata in contextul politic de atunci. As crede ca preotii evreii isi facusera niste planuri cu Isus, pentru a determina o rascoala masiva in vedera eliberarii lor de sub romani. Se pare insa ca Isus fie ca nu a mai respectat planul initial, fie ca deja preotii evreii si-au dat seama la un moment dat ca nu l-ar mai putea controla si s-au dezis de el, fie ca nu aduna destula multime in jurul lui pentru ca rascoala sa aibe o adevarata forta. In orice caz, cred mai degraba ca Isus nu a reusit sa adune suficienta multime incat sa provoace o rascoala masiva. Imaginati-va voi, ce ar fi fost daca Isus ar fi reusit sa adune suficienta populatie incat sa determine acea rascoala care sa-i fi facut pe romani sa plece, sau cel putin sa se ajunga la o anumita intelegere cu romanii. S-ar mai fi dezis evreii de el? Inclin sa cred ca ar fi ajuns regele evreilor, asa cum poate s-ar fi planuit initial. Dar e doar o parere si nimic mai mult.

 21. Ophicus, tu cunosti cuvantu` magic?
  Ti-l zic eu: asa trebuie.
  Solomonar

 22. Salutare.
  Revin cu doua intrebari la care nu reusesc sa gasesc raspunsul.
  Admitem ca tot ce se spune aici, in cartile lui Zecharia Sitchin si tot ce sustine domnul Delcea in cartea „Iisus, Fiul Daciei” (pe care am citit-o) sunt corecte si adevarate.
  Ce a cautat Iisus la evrei ? De ce tac Ortodocsii si inca mai tin slujbe iudeo-crestine conform VT?
  Cu stima,

  • Stimate Domn,
   Iisus a fost intr-adevar DAC!
   Domnul Delcea are MARE-MARE DREPTATE cand spune „IISUS, FIUL DACIEI!” IISUS S-A NASCUT DAC!
   Iisus a dorit sa salveze poporul evreu, care, in acea vreme si de foarte multa vreme, era total robit lui SATAN. Pt. aceasta, Iisus a propovaduit iudeilor Evanghelia dreptatii, care, din pacate, noi nu o cunoastem…
   Ortodocsii tac pt ca INCA nu stiu despre asa ceva.
   Salutare! Ioan

   • Stimate Domn.Ai dreptate! Deci incá o dovadá cá Dacii erau intradevár strámosii maghiarilor! Isus vorbea limba huná ca si Dacii si Sumerienii. Si dacá romanii erau deportati din Albanie intradevár nici o legáturá nu se aflá dintre Daci. Deci putem spune cá Dumnezeu intradevár este dusmanul vostru nicidecum prieten,Dumnezeu iubea numai poporul lui preferat!

  • nici Zecharia si nici Eugen Delcea nu vorbesc ce trebuie. Cum ce a cautat Iisus la evrei daca el era prin genealogiile descrise acolo evreu , iudeu. Ce naiba de prostii vorbiti ca era dac sau japonez azi maine sau elvetian. Pai daca Dumnezeu a ALES , al un moment dat in Istorie un anumit popor numit israelit sau evreu , nu e nici o partinire fata de celelante popoare. Chiar se spune intr-un loc dar santeti orbi cu totii,, Oare Dumnezeu este DOAR AL EVREILOR?,,cu semnul intrebarii, deci este intrebare pentru toti oamenii. Si Ortodocsii tin slujbe da crestine dar nu iudeo-crestine in sensul ca ei au ADOPTAT, din pacate practici si invataturi precrestine pagane de la stramosii nostrii daci,, Deci e tocmai invesr de cum credeti , si tot prosti santeti ca nu vedeti. Ingerii descrisi de Enoh au devenit dumnezeii popoarelor,,, Iar invataturile lor sant si astazi duse mai departe in falsa crestinatate.

 23. ionutz 777.. nu-i tampita întrebarea dar tre sa mai citesti p-aici un pic si sa vezi ca nu-i chiar asa. dacii nu aduceau o jertfa propriu zisa. Citeste: https://quadratus.wordpress.com/2008/09/05/kogaion-muntele-sacru-al-dacilor/
  poate o sa întelegi mai bine:)
  numa bine:)
  zamolxe

 24. Buna seara! bag seama ca sunt in „mijlocul ” unor cunoscatori in domeniu, eu…nu ma pricep citesc asa sporadic cand apuc cate ceva despre daci si sitoria noastra, e ceva in sange nu pot explica ce, DAR…lamuritima si pe mine cu o chestie, daca isus a fost scolit in Dacia cum de el propovaduia bunatatea, adica sa nu ucizi, iar dacii nostrii ucideau ca jertfa? poate e o intrebare tampita dar va rog cineva sa ma lamuresca.
  va multumesc!

 25. @Radu, lasa si tu de la tine… ca ce sa facem? Trebuie sa existe de toate felurile pe lume!
  Solomonar

 26. Nu credeti ca sunteti cam laudarosi?
  Nu neg faptul ca stramosii nostri au fost oamenii primordiali, dar parca intrecem masura uneori.Prea vrem sa fim buricul pamantului si mai ales in problema legata de acest ignorant pe nume Jeshua – Iisus Christos.
  Jeshua nu a fost decat un evreu agitator si nimic mai mult.
  Pana la urma Iisus habar nu a avut de istorie si stiinta si totusi voi incercati sa-l numiti in tot felul de parabole cum ca ar fi Fiul Omului.
  Cred ca se bate apa in piua pe un subiect care nu merita atata interes.Desigur ca o sa ma blamati zicandu-mi ca sunt diavol sau mai stiu eu ce.
  Eu zic ca suntem urmasii marilor daci, care la randul lor au fost conceputi in Cetatea Carpatilor de catre o mare si super civilizatie extraterestra.
  Hai sa nu mai credem in basme si mituri de 2 lei, mituri care au orbit romanii timp de 2000 de ani.
  Prea multa publicitate pentru unele carti cu acest subiect, carti care se vor a fi vandute ca painea calda.Sa pastram totusi o decenta, nu fata de Jeshua, caci nu merita , dar mai degraba fata de stramosii nostri daci care au fost oameni deosebiti si modesti.
  Va multumesc!

  • Iliuță, nu te înjurăm pentru că ești doar o bășină puturoasă! Ignoranța te caracterizează mult mai bine decît „diavol” :))

 27. precizato*

 28. mi-am permis sa preiau si eu articolul,initial uitasem sa precizez sursa pe care am precizat o in prealabil!
  insa consider just sa va cer permisiunea de a posta articolul!

  • Cristian,nici un bai atata timp cat ai pus sursa şi numele autorului
   zamolxe

   • multumesc mult
    iti apreciez munca
    felicitari

 29. Salut di nou. vad ca intr-un fel am anticipat un fragment din articolul tau in comentariul facut la alt articol de pe blog. Vreau sa spun despre Iisus ca acesta a declarat ca nu a venti pentru a aduce pace, ci sabie. Pentru mai multe explicatii ale acestor cuvinte puteti parcurge explicatiile fetelor bisericesti la urmatorul link: http://www.razbointrucuvant.ro/2008/06/20/n-am-venit-sa-aduc-pace-ci-sabie/. Nici eu nu cred ca Iisus era de origine evreiasca, precum nici David, daca exista ca personaj istoric cu adevarat. In cateva scrieri apocrife se prezinta dialogul Domnului Iisus cu ucenicii sai, printre care si multe femei, si discuta despre intelesul psalmilor si de fiecare data ii intreaba daca ei inteleg felul in care vorbeste cu ei. Prin psalmi se profeteste insasi viata lui Iisus si tot ce va urma. Mai mult Domnul Iisus vine pe pamant in baza unui plan divin cunoscut doar de el si de Dumnezeu cel Adevarat lucru care nedumereste si inspaimanteaza cumplit toate fiintele celeste din fiecare eon prin care trece Fiul Omului, iar toate aceste fiinte cumplit de speriate se intreaba cum se s-a putu intampla asta ( ca Iisus sa treaca prin toate aceste planuri, cu numelele lor sfinte inscrise pe mantia sa, fara ca ei sa stie de acest lucru). E foarte simplu, planul nu era cunoscut decat de Tata si de Fiu , iar pana la capat nici insusi Iisus nu stia toata istoria. De aceea a si putut trai cu deplinatate sacrificiul sau.
  Mi-am adus aminte ceva interesant – satana uraste limba latina iar rugaciunile spuse in latina au o deosebita putere.
  Succes in continuare, nu te lasa descurajat de idiotii care intervin si vor sa iti puna piedica, asta se intampla numai cand esti pe drumul cel bun. Sanatate, succes, forta de munca si sa te apere Dumnezeu!

 30. Domnule Delcea,
  asa cum nici ironia si nici sarcasmul nu sunt argumente, permiteti-ne sa va intampinam lipsiti de teribilism.
  Iar despre colegul zamolxe, el traieste mesajul muncii lui , nefiind vasalul altor modele.
  Cat despre istorie, nu ne atrage ca „donjuanism”.
  Cu stima, pentru realizarile dumneavoastra (si implicit ale editurii), Kapnobataiu’.

 31. La daci,Aisus (citit Esus-formă grecizată,în fond Ais-Es)însemna Fiul.Aisa (v. râul Iza)=Fiica.În vechile cărţi popeşti,A era scris ca o scara pusă pe un perete,de unde a ieşit Iisus.Adevărul îl aflăm de la occidentali,unde nu existau literele lui Chiril şi Metodiu:Jesus (citit Iesus).
  Ni se spune că în vremea lui Christos existau mulţi Iesus în Israel.Corect,era deja o ţară elenizată,o cultură creată de traco-macedoneanul Alexandru…
  După răstignirea lui Christos s-a petrecut însă un fenomen ciudat :Isus a luat înţelesul de…măgar,semn al „aprecierii” iudaice faţă de Mântuitor!Iisus nu l-a recunoscut niciodată pe Iahve de dumnezeu şi nu i-a rostit niciodată numele.Dimpotrivă,a spus:”VOI EVREII vă închinaţi lui Satan”.Adică,el nu era evreu(v. şi Petru)iar Iahve =Satan.
  Deci:nu mai scrieţi isus=măgar !!!

  • Domnule Delcea
   multam fain de vizită:)Fan club n-o să fie deşi v-am citit cam toate cartile legate de istoria straveche şi am verificat informatia cuprinsa în ele nu ca n-am încredere dar mi-s de formatiune istoric. o s vă prezint un material spre editare ( v-am mai abordat)” Mosteniri străvechi în credintele populare romanesti”
   zamolxe

  • ISUS=magar cind se scrie cu un singur[i]IISUS este cu totul altceva

  • Draga Domnule Delcea, mi-i si frica de asa multe ADEVARURI pe care le scrieti Dv.
   Daca va intereseaza o mare sustinere a datelor despre Iisus, imi permit sa va aduc la cunostinta ca, de curand a aparut in Editura Dacia XXI, cartea „EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu. Ma bucur ca afirmatiile acestei carti nu sunt singulare.
   Iata unde o puteti gasi: http://www.piata-cartii.ro/index.php?page=detalii&id=27702
   Cu deosebita stima, autorul.

  • tare prosti mai puteti sa fiti si sa nu pricepeti niste lucruri clare si simple. Pai Iisus s-a referit la farisei, la cretinii de farisei orbi fatarnici, cand le-a zis ca ei sant de la tatal lor Diavolul , nicidecum nu s-a referit la ,,evrei,, Doar el adica Iisus a dat un raspun clar si sigur cand a fost intrebat de catre cineva care e ea mai mare porunca ,, a citat din Deuteronom 6 , Asculta Israele,, Iehova ,, Dumnezeul nostru , ,etc ,, si apoi versetele urmatoare,, S-ai iubesti pe Iehova Dumnezeul tau cu toata puterea cu tot sufletul tau,,, Deci santeti orbi de-a binelea ca nu vedeti lucrurile simple si adevarate.

 32. Mă bucur să am un blog dedicat,mai lipseşte un fan-club…Gluma-glumă dar subiectul Iisus este mai serios decât cred preoţii.Foarte mulţi nici nu ştiu că se închină Satanei când recită pe nas din Vechiul Testament…Am încercat să port o discuţie cu unul din preoţii vechi din jumătate de ţară (Cozia, Ialomicioarei etc) dar au fugit numai când au auzit de ideea că Iisus ar fi…Zalmoxe,cel care apărea pe o gemă getică din Dobrogea,răstignit ca şi Christos,pe la…500 îen. Zalmoxe nu e un nume,ci o funcţie, Zeul/Domnul Pământului.
  Aşa cum am dovedit în premieră că viaţa a apărut pe Terra într-un singur loc(spun premiaţi Nobel),adică în HAR.DEAL (Casa/Grădina Domnului)din ţara numită Grădina Maicii Domnului,aşa am afirmat în premieră,prin 2000,că Iisus (ca şi majoritatea Apostolilor)nu era evreu,avea o cultură solară, dacică.Era un es.en.ion(Fiul Zeului Şef/Fiul Domnului)iar aceştia (esenienii)se şcolarizau anual la pleistai-ii daci…Cum teoria cu Pământul Primordial mi-a fost preluată de foarte mulţi(inclusiv un conferenţiar brusc inspirat),la fel şi cea cu Iisus dac…Numai că puţin pricep ce însemnau,de fapt,denumirile de dac,trac sau get.Da.Ki=Pământul Sfânt. Ge.Ta=Mama şi Tatăl.T.Ra.Ki=Pământul Tatălui Ra.
  Pentru că am văzut apetenţa multora de a-mi fura ideile,am reuşit să-mi găsesc timp pentru o nouă carte care va „şoca” şi va da noi idei plagiatorilor…De aici încolo va fi greu să mai ţină pasul!În mai 2010 va apărea cartea mea „Iisus,Fiul Daciei”,un prim volum dintr-o serie fără limită informaţională.Documentarea este foarte mare,doar să am timp şi să fiu lăsat să scriu şi să public…Deja au intervenit cum au putut !
  Aisus Christheos(Fiul Zeilor Blonzi-în geto-dacă)nu a fost un pământean,ci un Raman(Înţelept/Învăţător),un pleiadean,”frate” cu dacii(inscripţie dacică:”fraţii din Pleiade”),care îşi avea Baza terestră în Da.Kia.
  Cărţile lui Z.Sichin coroborate cu „Dacia Preistorică” şi cele de ufologie oferă foarte multe răspunsuri,totul este să ştii să le găseşti…
  Un singur exemplu:En.lil(de la sumerieni)=Zeus/Joe-Joseph/Jupiter/Iahve.Adevăratul Satana !
  Primul volum este şocant,a fost şi pentru mine să descopăr lucruri ascunse în cărţi aflate la îndemâna tuturor dar este baza pentru ce urmează…
  Pentru că nu facem artă pentru artă,vom publica şi planul satanic care se desfăşoară sub ochii noştri închişi:”Apocalipsa lui Antichrist”.Lucruri incredibile şi extrem de grave!Un singur exemplu:orice om poate fi urmărit pe întreg Pământul după…aura energetică,unică şi poate fi manipulat mental prin intermediul sateliţilor!

  • Ideea ca Iisus nu era evreu o stiu cu mult inainte de anul 2000, asa ca nu te umfla inutil in pene ca tu ai spuso in premiera, sunt informatii despre care stiu de prin 1996, si cei de la care le stiu probabil le stia si mai de mult. Oricum este un adevar pe care multi il simt, si este cunoscut faptul ca un adevar poate fi „redescoperit” de mai multe persoane aproape simultan.
   Cu originea fecioarei Maria m-am convins atunci cand am aflat ca numele ei era Maryam si nu Miriam cum spun evreii, si este un nume foarte folosit ina cea perioada la Egipteni si alte popoare, dar se pare ca sa falsificat Biblia dar in unele locuri a scapat numele de Maryam. Apropo cand s-a nascut fata mea, stiam ca trebuie sa poarte numele sfintei Fecioare dar maria, mariam, miriam si alte variatii nu imi sunau bine in suflet, si cand am auzit Maryam am simtit ca asta e, si cercetand ulterior am aflat multe lucruri interesante

   • Cataline, ai dreptate- imi amintesc ca eram in scoala generala (asadar, inainte de 2000) si tatal meu mi-a spus ca, spun unele guri, Iisus nu era evreu. Tin minte ca am intrebat-o pe profesoara de religie si a spus „unde ai auzit asa ceva? nu-i adevarat” si s-a cam suparat pe mine. Cred ca eram prin clasa a cincea sau a sasea, deci clar inainte de 2000. Oricum, nu cred ca e sesntial cine a spus-o prima data, e important ca ideea incepe sa prinda un contur tot mai bine definit prin efortul celor care cerceteaza, printre care si prietenul zamolxe, si domnul Delcea aci de fata, si, si, si. Oricum, putin probabil ca ideea (descoperirea?) sa fie acceptata in viitorul apropiat. De biserica probabil niciodata, atata timp cat va dura biserica. Orice religie e, insa, muritoare.
    Solomonar

   • 1.@ Catalin : Nu mă „umflu inutil”.Limbaj „academic” şi afirmaţie eronată,rău-voitoare.Primul anunţ scris despre originea getică a lui Iisus a fost făcut de mine în august 1999,în Cuvântul editorului la „Conspiraţia Satanei”, reluată pe larg în Cuvântul la „Marile Mistere” (07.11.2000), afirmaţie atribuită pe bloguri autorului Cristian Crăiţă.E drept,am folosit informaţii din „Dacia Secretă” a lui Adrian Bucurescu, acest lucru l-am recunoscut de atunci, dar dl. Bucurescu nu a îndrăznit să afirme clar că Iisus a fost get…Ulterior,independent,a ajuns la aceeaşi concluzie şi dl.Tudor Diaconu.Pănă în august 1999, când am afirmat în premieră că civilizaţia umană a fost creată în Ardeal, nimeni nu trecuse de pragul cu „dacii,unul dintre vechile popoare ale Europei”, aşa că nici gând despre IIsus,Fiul Daciei !
    2.Nu am fost ironic în afirmaţia cu…Fan Club-ul.Pur şi simplu eram înainte de culcare,mă săturasem de aberaţiile şi hoţiile (din textele mele) de pe alte bloguri şi m-a binedispus situaţia găsită aici.Atât.
    3.Fac extrem de rar asemenea „raiduri” pe Internet şi constat iar că, după ce vin cu afirmaţii şocante (iniţial),sunt foarte mulţi care se transformă în descoperitorii acelei ipoteze…E cazul altor bloguri pe care textele mele au fost însuşite şi prezentate ca proprii…Fireşte, cei care se trezesc mai târziu,vin apoi şi le contestă.
    4.Mă bucur să creez astfel de emulaţii dar vreau să mi se recunoască munca şi priorităţile.Ele (emulaţiile) explică de ce nu am fost lăsat în pace să editez seria din mai 2011 şi nu sunt lăsat nici acum.De ce am tot fost întrebat dacă va apărea vol. II la „Iisus,Fiul Daciei”…

  • Stimate domn, blogul nu va este dedicat.
   Toate cele bune,
   Solomonar

  • DISTINSE DOMN DELCEA,
   Felicitari si multumiri pt. afirmatiile Domniei Voastre!
   O fericita si binecuvantata intamplare face ca sa mai existe inca o carte ce contine afirmatii asemanatoare in legatura cu Iisus si cu Yahwe.
   As dori sa ne cunoastem si sa ne intalnim.
   Va rog, cautati urgent cartea „EVANGHELIA TAINICA A IMPARATIEI CERURILOR SI PAMANTURILOR” de Ioan Suciu, aparuta in 2010 in Editura Dacia XXI.
   Aici o puteti gasi:
   http://www.piata-cartii.ro/index.php?page=detalii&id=27702
   Toate cele bune si Dumnezeu sa va binecuvanteze!

   • ioan suciu probabil alt dacopat care se poate lua de manuta cu Eugen Delcea si gasca,,, nimeni nu zice sa nu analizezi istaria nostra simbolistica , lingvistica , tot ce tine de spiritualitatea nostra , dar de acolo pana la aberatii si baliverne e mult.

  • D-le Delcea, prea multă informaţie de acest gen duce la nebunie. Aveţi grijă, nebunia e transmisibilă. Îi puteţi înnebuni şi pe alţii.

 33. Va salut!
  Am o nelamurire cu informatia din site-ul Arimin,respectiv placutele de plumb din anii 30-40 e.n.,respectiv uciderea lui Ile de rabini.Deoarece pe blogul dv.cineva a facut referire la aceste placute,iar continutul descifrarii este pur si simplu socant,poate cineva sa-mi confirme ca din lotul de la Sinaia chiar faceau parte si acestea?Sau este o facatura menita sa parodieze si ridiculizeze informatii din alte placute,iar tot lotul sa fie astfel decredibilizat.Faptul ca dintr-o data evenimentele sunt descrise foarte exact,placutele respective fiind apropiate ca data,in vreme ce alte placute sunt la intervale mari de timp si nitel mai vagi prin ceea ce transmit ar putea sugera o facatura satanica menita sa decredibilizeze intreaga poveste a placutelor de la Sinaia….Si de unde au aparut brusc in jur de o suta de placute cand se vorbea ca ar mai fi doar 35?
  Cu stima,
  stupi

 34. Salutare oameni buni.Ma bucur sa vad ca oameni preocupati de adevar se intalnesc si dezbat asemenea probleme.Din pacate lecturile relativ putine ma impiedica sa adaug ceva valoros.Totusi, o credinta intima ce fiinteaza in mine cu valoare de adevar (aceea a vietilor pamentesti consecutive), ma determina sa atrag politicos atentia asupra pericolului subtil pe care il reprezinta „lationalismul”.Un pic mai „pe romaneste” s-ar putea spune ca am avut noroc tura asta.Fara indoiala discutia este ampla si faptul ca ne-am nascut aici tine de o suma de considerente obiective.In caz ca acest mod de comunicare lipsit de dimensiunea sufleteasca trezeste in d-voastra semne de intrebare, tin sa va sigur ca nu exista nici un pic de repros sau atitudine malitioasa.Totusi, precizia nu clarifica un enunt ci tinde mai degraba sa il trivializeze asa ca o atitudine nepartinitoare poate accepta ca adevarul intr-un sens mai larg conceput si prezentat este util in sensul evitarii dispozitiei de „umflare in pene”.Mi-am permis aceasta atitudine un pic mai incisiva deoarece nu am gasit nicaieri referinte SI la acest mod de a vedea lucrurile.Slava Logosului!

 35. @cst, nu e articolul meu, insa da-mi voie sa comentez raspunsul tau. Ceea ce noi (eu, zamolxe &co) scriem aici nu e litera de lege. Nu pretindem ca in acest blog sunt enuntate adevaruri absolute, mai ales in ceea ce priveste probleme destul de spinoase ale istoriei antice si religiei- din istorie multe izvoare s-au pierdut sau distrus, din religie multe sunt tinute ascunse. Fiecare insa leaga evenimentele dupa cunostintele sale si, cu cat ai mai multe piese din „puzzle”, cu atat mai bine. Daca te ghidezi strict dupa un singur document, in cazul de fata Biblia, ti se reveleaza anumite lucruri- daca mai cercetezi si alte documente si matrurii din antichitate (vezi Lentullus, Pontiu Pilat etc), descoperi elemente noi. Sa nu-l uitam pe modernul Densusianu, care a fost si ramane un istoric de anvergura, si astazi studiat la facultatile de profil.
  Ei, fiecare pune cap la cap dupa cum stie si poate. Vorba lui Oscar Wilde, „adevarul este rareori pur si niciodata simplu”. Eu zic ca e bine sa ramana in mintea fiecaruia o particica neatinsa de nimic, care particica sa poata analiza si filtra orice informatie si sa o aseze la locul ei, fara prejudecati legate de religie, rasa, sex sau mai stiu eu ce.
  Cam atat am avut de spus, in rest e liber oricine sa creada orice. O zi frumoasa!
  Solomonar

 36. Buna seara! am citit cam tot ce se scrie aici si as vrea sa imi spun si eu parerea
  Cred ca daca tot ni s-au dat exemple contra POporului evreu din noul testament , as folosi acelasi Nou testament ca sa intaresc ceea ce se crede , si anume ca evreii sun poporul eles, si ca vechiul testament are legatura cu Noul testament nu este o facatura…
  Din cate stiu in Vecchiul Testament se spune de Cele 12 semintii ale lui Israel , iar Iisus si-a ales cei 12 apostoli sa iSi propovaduiasca evangheia. pare a fi o legatura nu?
  Sau Iisus daca intareste cuvintele prin exemple din vechiul testament , inseamna ca el insusi credea in el …Oare de ce s-ar raporta la el (vechiul testament)( cel in care cred evreii) daca nu ar fi vorba despre acelasi Dumnezeu si in vechiul si in Noul testament?
  si cred ca scrie intr-o evangheie ,ca Iisus le spune celor de fata cu , care vorbea ca este vorba despre Dumnezeul in care cred ei despre care se zice in Vechiul Ttestament , decii Iisus recunoaste pe Acela ca fiind Dumnezeu , despre care evreii zic ca este Svaot.
  Sau toate pildele care spun clar despre poporul
  ales…El spune insasi ca a venit pentru poporul lui Israel si nu pentru alt neam , cand a zis femeia aceea sa ii vindece fiul parca. si ca si cainii adica ate neamuri mananca din faramiturile stapanului ce cad de la Masa…
  IN CONCLUZIE VA INTELEG SI MIE MI-AR PLACE SA STIU
  CA SUNT DIN NEAMUL CE ALES , DAR CRED CA E BINE CA NE PUTEM MANGAIA SI NOI ALATURI DE EI , SPRE MANTUIRE.
  Doamne ajuta!

  • Domnul IISUS a spus eu nu am venit sa stric legea si prorocii ci am venit sa o intaresc.atentie mare legile vechiului testament se cuprind in doua legi1sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau cu toata inima ta,cu tot sufletul tau si cu tot cugetul tau2iar a doua,la fel ca aceasta:sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti.in aceste doua poruncise cuprind toata legea si prorocii,este vorba despre prorocii vechiului testament cu acestea a fost ispitit Domnul IISUS de catre un invatator de lege [Mat22-35;40]

 37. foarte bun articolul. pentru cine este interesat, recomand site-ul domnului Ec. Constantin Olariu Arimin, in special Mileniul de intuneric, Sfanta minciuna si Istorie falsificata.

 38. chiar imi place foarte frumos chiar nu am cuvinte:)

 39. @Dacic Dracon, cu mare placere.
  Solomonar

 40. As dori permisiunea dumneavoastra pentru a publica anumite materiale de pe acest blog pe site.
  Va multumesc! Cu Respect Dacic Dracon!

 41. Tot acest articol este foarte bun, dar ai omis ceva,Zamolse nu era Dumnezeu,el era ca si Iisus un Inititat care a intrat in Pestera si s-a nascut a doua oara. Deci intre Zamolse, Rama,Apollo si Iisus trebuie pus semnul egal. Omul, ca si la Hindusi, cuvantul sacru, indestructibil Om il arata pe Dumnezeu. Deci Zamolse/Iisus este fiul Mumei Pamantului Geei si al Tatalui Cer, Om. ”Cea mai arhaică religie,ale cărei urme morale ni se prezintă la toate popoarele europene, este adoraţiunea primitivă a Cerului şi a Pământului , ca elemente generatoare”.

 42. Dar aceste lucruri trebuie sa le stie toti Romanii, caci cine suntem noi daca nu stim cine sunt Stramosii Nostri. Mai ales ca societatea umana se indreapta spre autodestrugere.

 43. Dumnezeu sa te binecuvanteze, asta este cea ce trebuia ca sa aratam lumii cine au fost Stramosii Nostri, am ascultat destul istorii care nu erau ale nostre. Eu imi pierdusem credinta in Dumnezeu, dar citind despre religia si istoria Stramosilor Nostri, mi-am recapata-o. Cand am citit asta crdinta mi-e si mai mare.

 44. Dupa cum scriu toti cei se ocupa de acest aspect, in cartile doamnei Georgeta Florea ve-ti gasi un raspuns la tot ce se spune pro si contra.In primul rand exista Dumnezeu,exista Maria mama fiului lui Dumnezeu intrupat din Hristos care este primul fiu al lui Dumnezeu intrupare ce a avut loc pe Nava Barca-Curcubeu,asa cum s-a petrecut si cu ANA mama Mariei.IIsus,FIUL LUI DUMNEZEU,FIUL LUI HRISTOS s-a nascut dintr-o fecioara,umita Maria.
  La varsta de 12 ani.IISUS ,dupa ce a plecde la Templu,i-a spus mamai sale:IMMa ,EU ,trebuie sa plec sa urmez calea ce MI-A fost data de Tatal Meu,care este Dumnezeul Meu,Dumnezeultau si Dumnezeul tuturor.A plecat si a stat la COMUNITATEA -FIU al Lumini,formata din esenieni,ce-si desfasura activitatea in 3 din salile din Piramida KHEOPS.Aici a stat 4 ani.De la esenieni a plecat pe mare si prima tara unde a poposit a fost Tara Romaneasca,unde a stst 777 de zile.Prima vizita in Tara Romaneasca este la Sinaia,apoi Busteni de unde a mers catre BABELE,in muntii Bucegi,cu varful OMUL.
  Aici a stat 30 de zile.In interiorul pamantului sub munte,este Padurea de Cristal de Cuart si Crucea Mica a diamantelor si este sub varful OMUL.
  Sfinxul din BUCEGI este locul de inchinaciune al tuturor INGERILOR dupa planeta pamant.
  Primi ingeri pe Planeta Pamant,au fost Ingerii cazuti in Atlantida.Acesti ingeri,din porunca lui Dumnezeu ,a primit prima reintrupare si au poposit in TARA ROMANEASCA

 45. Am incercat sa descifrez Herto Valus dar nu mi`a iesit ce e aici. Oricum o persoana foarte speciala m`a convins ca vom reveni la vremurile bune. Ce a fost va fi din nou. Si nimeni nu va mai putea ascunde adevarul.

  • Amin

 46. Ma bucur enorm ca v-am regasit dinou si citind articolul imi bucur sufletul.Eu sint convinsa ca Iisus este de al nostru.,si cred din tot sufletul ca Romania este pamint sfint.Exact cu a profetit SADHU-SUNDAR SINGH iluminat indian care a trecut la crestinism in urma unei experiente spirituale deosebite,aratinduise Iisus care la intrebat :de ce ma prigonesti eu sint salvatorul lumii intregi.Sundar Sing fiind budist.El numeste Romania :Gradina Maici Domnului .Dar intii trebuie sa treaca poporul nostru prin necazurii si alte lucrari ale deavolului care au inceput deja. Si de care daca citim cu atentie ne dam seama ca au inceput,Poate anii apocaliptici.Eu cred cu tarie ca Iisus este al nostru nu al evreilor,Dumnezeu sa ne ajute.

  • Da, exact la asta ma gandeam si eu: Ferice de cei care flămânzesc şi însetează după dreptate, căci ei vor fi saturaţi!
   Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!
   Probabil de asta se intampla ce se intampla acum, si cred ca va fi mai rau, dar noi nu trebuie sa ne pierdem credinta, sau sa ne-o regasim prin intermediul lui Iisus/Mesia/Zamolse.

  • Cand Mesia va veni a doua oara, va veni in Tara Sfanta, in gradina mumei sale, in Gradina Maicii Domnului a Mumei Pamantului.
   Sa ne ajute Dumnezeu! Amin!

   • Iisus a… VENIT!
    Si a intemeiat deja Imparatia Cerurilor pe Pamant, in zilele noastre, sub conducerea sa… conform cartii Evanghelia Tainica… de Ioan Suciu
    Doamne-ajuta mai departe!
    Cu stima, Ioan

  • Tráiesti intr-o enormá gresealá, intradevár Dumnezeu si Isus este dusmanul táu! Dacá Isus vorbea limba huná de unde ai scos-o cá este de-al táu!?Dumnezeu iubea numai poporul lui preferat!

 47. Am o varsta oarecum respectabila,si, de-a lungul timpului am avut acces la destule carti, nu foarte multe, e drept, care tratau acest subiect, ma bucr mult ca nu a fost abandonat sau trecut sub tacere cum se intampla adesea cand este vorba de adevarurile incomode, sau cu opiniile care nu concorda cu ceea ce reprezinta opinia majoritatii. Ader la aceasta teorie, cum am facut-o intotdeauna, desi neoficial, iar eu, care am o dubla origine, una a dacilor liberi di Moldova subcarpatica (carpii si costobocii), iar cealalta a dacilor asa zis romanizati din inima Ardealului, nu pot decat sa ma simt mandra de aceasta teorie, care, speram, nu va mai fi doar o teorie pe masura ce dovezile se vor aduna si vor fi facute publice.

 48. Felicitari Zamolxe ca existi!
  Nu am atat de multe cunostiinte inca,dar cred si simt la fel,chiar daca sunt de aici din Drobeta,de la „Portile de Fier”,de la insula Rusava,Dunare,Cazane,Domogled,etc,un loc la fel de minunat,ca de altfel in tot spatiu Carpato-Danubiano-Pontic.

  • @florin
   Cauta info despre Rusava si o sa afli chestii interesante. Cumva legate de Hercule 🙂

 49. Ophicus, ziua buna
  Iaca cum: Dacia este perioada alba a lui Isus am spus în articol si de ce. Niste lamuriri suplimentare poate ca nu ar strica: Tibetu crede că centrul spiritual s-a mutat la ei într-o anume perioada şi ca înainte era pe valea larga a unui rau (Dunărea), Egiptul a fost civilizat de dacii străvechi (hiperborei), India a fost collonizată de Ramii lui Rama (altă denumire a dacilor stravechi care în cantecele noastre apar sub numele de Rohmani/Ramani) şi.. Biblia a fost astfel „masluită încat Noul testament să apara ca si continuare a Vechiului Testament şi promovata ca atare
  desi printre randuri şi foarte clar se vede si azi că mozaicii (israelitii) nu-l acceptă pe Iisus ca mesia.
  Da ce nu fac unii ca să fie poporul din fruntea omenirii, nu?:) ala de-i zice ales…:)Numa Bine
  zamolxe

 50. MamiPeMirc, eu cred ca e doar ideea (implantata nu de azi de ieri in capul romanului) cum ca sunem o natie cam nevolnica, un soi de hibrid (ca n-am vrut sa spun avorton) parasit de „parinti” (a se citi Roma) si care nu prea meritam mare scofala. Deci, in nici un caz, conform ideilor implantate in mintile multora (din nefericire) pamantul asta nu poate contine nimic mai mult decat… sol. Si, din pacate, operatiunea asta de indobitocire a maselor continua. O zi frumoasa! Solomonar

 51. Mario Barangea! ironia e bună întotdeauna când nu „alunecă” spre maliţiozitate…
  Vorbind despre istorie, ne referim invariabil la planeta Pamânt… o fi un „complex de provinciali” al pământenilor faţă de restul Universului?
  Apoi, dacă nu porneşti de la idei preconcepute (induse de o educaţie trunchiată din motive politice) se pare că vrem sau nu, multe personalităţi mai mari sau mai mici au avut – intr-un fel sau altul-legături cu acest Pământ Strămoşesc (apreciez că ai folosit majuscule) care ne rabdă pe toţi, buni sau răi cum ne aflăm 🙂
  Fără suparare, stând strâmb şi judecând drept, toată istoria umanităţii, a pornit de undeva… de ce nu ar putea fi din Dacia Hiperboreană, de pildă ?!
  Zamolxe, punctează nişte aspecte, care pot da de gândit… ai contraargumente? ok! spune-ni-le şi hai să le discutăm, cine ştie, poate că ai dreptate!
  Sau eşti doar „nea Gică contra”? 🙂

 52. Salut tuturor de pe acest site. Urmaresc de ceva timp acest subiect. Am umblat prin majoritatea locurilor pomenite de D-na Cristina Panculescu in cartea „Taina Kogaiononului”. In mare parte impartasesc cele reproduse in articol. Dar, banuiesc ca toti de pe aici avem o groaza de intrebari „existentiale”.
  In Biblie avem doar aproximativ 80% din viata lui Iisus. Pana aici totul e OK. Nasterea, un pic de pe la 12 ani si cand a aparut pentru botez, pana la sfarsit. Cam atat. Pildele seamana izbitor cu cele din Ramtha.
  Restul este o perioada alba. Recent am citit si vizionat pe net despre perioada cand IIsus se spune ca a stat in Tibet (exista si documente in acest sens la o manastire de acolo). Sta o perioada in India. Apoi pleaca in Egipt unde a avut parte de cele (parca 7 – sa nu gresesc) initieri. Pana aici exista dovezi scrise.
  Intrebare: De ce pe plan mondial nu se vorbeste nimic de Dacia. Daca s-ar fi nascut aici, pe urma s-a dus in Tibet, India, Egipt, ce a mai cautat in Israel?Atuci toata povestea cu Biblia a fost inventata? Imi este greu sa cred. De ce? Sunt antrenate in poveste o mare masa de oameni (un popor).
  Deci: Unde ne incadram cu Dacia?

 53. Argumente, domnule. Argumente.

 54. Salut.
  Nu am avut intentia sa jignesc pe nimeni. Ironia nu strica nimanui. Decat poate doar celor care nu stiu sa o ia ca atare. Articolul nu va apartine, desigur. Dar asta nu inseamna ca reproducerea unor asemenea texte nu arunca in derizoriu insasi ideea ca exista un fond autohton demn de studiat. A face o analogie fortata, din toate punctele de vedere, intre traditii diferite fundamental, aduce deservicii intelegerii amandorura.

 55. Stimabile domn Barangea,
  Nu este articolul meu insa, ca si administrator al acestui blog, imi permit sa intervin in legatura cu comentariul dumneavoastra. In primul rand nu inteleg exact la ce anume va referiti cand va permiteti a-i numi pe altii „provinciali” (la romanii din Romania si nu cei din Spania, cumva?) si, mai ales, ce esta rau in a fi provincial? Va garantez ca nici eu, nici ceilalti care posteaza articole pe acest blog nu suferim de vreun soi de complex de inferioritate. Nu ne-a dunat nimeni de pe drumuri si nici nu ne-a castigat careva la loz in plic. V-as ruga sa lasati analizele psihologice si de orice alta natura laoparte, atata timp cat nu cunoasteti persoanele implicate, si sa va rezumati strict la subiect, cu argumente suficient de solide- ca de pareri neavizate suntem satui. O saptamana fabuloasa va doresc! Solomonar

 56. Presupun ca nu mai trece multa vreme si vom afla, in sfarsit, ca toate marile personalitati ale lumii, au avut cumva de a face cu Pamantul Stramosesc. Ma tem ca este vorba doar de un complex de provinciali…
  In rest, respect draga Quadratus…

 57. @Mihail Horatiu, bine ai venit pe la noi. Te mai asteptam. Respecte. Solomonar

 58. ai o viziune interesanta si originala, in mare parte realista/ adevarata;
  felicitari pt curajul de a o posta!

 59. n-am nimic împotriva oceanospotamos:)
  poţi lua si altele dacă vrei:)
  zamolxe

 60. Salut,ai avea ceva impotriva daca public acest articol pe blogul meu?

 61. ia nu mai uita! Solomonar 😛

 62. semnaza: Zamolxe , ca tot uit sa ma semnez:)

 63. karmapolis 🙂

  sa-ti spun o trebusoara interesanta.. evreii vechi aia de rasa regala nu erau evrei… erau albi.. david am spus ce-i cu el, maria magdalena are caracterul unei zeite mama,ca si mariamama lui Isus. Atat Isus cat si presupusul David desre care ma îndoiesc ca a avut existenta istorica întrucat cartea sa Psalmii e diferită de toate celelalte carti ale V.T au apartinut primilor locuitori ai palestinei,amoreii, asta era rasa regala si statea colo înca înaintea evreilor. Aştia erau neam pelasg. Evreu’ de azi e diferit de cel de atunci aia erau tuciurii si cu păr negru.. aşa spun marturiile istorice! Stii ce se spue despre solomonarii romani (vechii preoti geto-daci)? Ca-s roscaţi şi cu păr lung .Aşa spun legendele noastre. Io nu vreau sa le contrazic.
  Poate îmi oferi o mica lamurire: de ce Isus daca era evreu îi numea pe evrei fii deavolului, în speta ai lui Satan (asa spun Evangheliile) si de ce nu vorbea niciodata despre Yahwe.
  NUma bine 🙂

 64. mersi ca ai bagat commul. IN alta ordine de idei, nu, nu la ei ma refeream ci la cei de singe vechi, cei considerati de rasa regala, care toti erau roscati cu ochi albastri(ca si maria magdalena).

 65. @karmapolice- daca unii au idei putin mai „altfel” decat gloata nu inseamna ca acel cineva e batut in cap. Asta legat de ideea de a te „baga” cineva la spam. Cat despre problema evreilor ashkenazi (mi se pare ca la ei te referi), il lasam pe zamolxe sa comenteze. Zi faina! Solomonar

 66. chiar sint curioasa daca accepti si opinii contrare-ma bagi la spam?

 67. Iisus NU a avut singe get. hai sa fim sobri. Sustin ideea daciei neumuritoare, stiu ca primul scris in lume e cel de la Tartaria, noi nu sintem urmasii romei ci a vitejilor geti, etc. DA. Dar Iisus NU are altfel de singe decit ebraic. Sorry sa-ti sparg balonul de sapun dar exista doua tipologii ebraice-cei bruneti cu ochi negrii sau albastrii/verzi si cei blonzi/roscati cu ochii albastrii/verzi, cei care sint considerati de rasa veche, regala si pura. David si Iisus erau asa. Stiu ce vorbesc pentru ca traiesc la Ierusalim.
  Si inca ceva. Zalmoxis NU a fost zeul suprem al getilor, a fost un AVATAR al zeului suprem DHyo sau DHeus, o forma a lui kronos, cam asa cum Krishna a fost avatarul lui Vishnu. NU-i tot aia.

  • „Evreii” albi sint defapt celtii care au creeat Galileea. Chiar daca stai in Ierusalim, asta nu inseamna ca detii adevarul. Iisus a fost intr-adevar dac, il chema Ili iar povestea lui e descrisa pe placutele de la Sinaia. Omului viu i s-a suprapus mitul gemenilor divini Apollo-Artemis. Din pacate la acea vreme femeia fusese elimita din balanta, iar Maria Magdalena n-a primit recunoasterea cuvenita. Dar cum adevarul niciodata nu piere, mai devreme sau mai tirziu (citeste mii de ani), el iese la iveala.

   • Ce a mai cautat Iisus in Israel?Buna intrebare !
    Egiptul era o scoala finala de initiere pentru marii maestrii ai vremii,proba Maxima pentru suprema demnitate:Hermes,Buddha,Iisus,Zoroastru,Dante etc.,si multi alti mari initiati,au trebuit sa treaca prin Proba Maxima,cele 7 rituri de initiere.Iisus Hristos a dorit sa demonstreze si in acelasi timp sa de-a o lectie lumii intregi (dar mai ales fariseiilor din Israel)
    ca frica invinge moartea,ea nu reprezinta nimic in realitate.In templele din Egipt,initiatul se pregatea pentru a invinge frica de moarte,deoarece frica este cea care nu permite sa facem progrese.In proba Maxima,initiatul era legat la ochi si inchis intr-un sarcofag unde era tinut acolo 3 zile si 3 nopti exact ca invierea lui Iisus.Ce doresc sa spun cu asta ?
    Daca erai destul de avansat (si cred ca Iisus era ),puteai sa-ti ridici corpul tau din morti dandu-i viata prin puterea spiritului tau.Iisus a plecat din Egipt cu convingerea ca puterea spiritului sau,putea functiona independent de corp.Iisus a venit in Israel cu un ideal extraordinar in minte:”Orice pot face Eu,puteti si voi face !”Iisus si-a ales special momentul rastignirii:echinoctiul de primavara.Trei zile inainte de crucificare,Iisus la rugat pe Iuda sa-l de-a pe mana autoritatiilor la un moment foarte precis.A fost o planificare dinainte deliberat pentru initiere,un mare plan pus la punct in cel mai mic detaliu.Anticii spun sa incepem o actiune majora atunci cand Soarele este in echinoctiul primaverii.
    De ce a stat Iisus 40 de zile in pustiu ?Pentru a-si purifica sufletul !Cati oameni de pe pamant cunosc faptul ca mancarea subjuga sufletul ?Iisus avea nevoie de acest lucru pentru inaltarea sufletului sau in marea piramida.Un stadiu de purificare este absolut necesar inainte de folosirea unei Camere a Ascensiunii,ritualurile elaborate ale religiei evreiesti au fost special destinate acestui proces.De ce in marea piramida ?Pentru ca marea piramida simula magnetismul scazut si frecventa ridicata,este calea in care intelepciunea vine la noi.Venind din Egipt,Iisus a inceput sa faca minunile pe care le stim.

 68. Un interesant punct de vedere.
  Cred ca ar trebui sa ne implicam mai mult in cercetare si afirmare in aceasta directi, si in altele asemanatoare, fara sa cadem in excese si devieri ucigatoare.
  Ar fi bine ca astfel de pozitii sa fie lasate sa se afirme, nu sa fie linsate de „traditionalisti”
  si „conservatori”

 69. Ma bucur sa vad ca sunt tot mai multi oameni in tara asta care au inceput sa gandeasca…este cazul sa devenim constienti de ceea ce suntem cu adevarat.
  Felicitari pentru articol! 🙂

 70. te mai asteptăm Dorina!:)
  zamolxe

 71. Ma bucur enorm ca v-am gasit si pot sa-mi bucur sufletul cu asa informatii

 72. Imi place enor si sa va dea Dumnezeu snatate ca asa avem ocazia sa ne dam seama cine sintem.

 73. să fii pusastef ! 🙂
  sa ne citit cu bine 🙂

 74. Sunt mandra ca sunt romanca.Imi doresc ca si altii sa fie mandri de originea lor si sa se trezeasca in ei dorintza fierbinte de a nu-si mai lasa tzara pe mana altora.

  • Care e treaba cu mindria nationala? Puteai fi orice altceva, nu inteleg. Esti mindra ca hazardul a facut sa te nasti aici? Stam prost cu neuronul, prost de tot….


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: